**

MEMBER

สมาชิก BNI Ivory

BNI Ivory MEMBER

วัตถุประสงค์ของ  BNI คือ การสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ โดยระบบ และกฎเกณฑ์ของ BNI ที่ได้วางเอาไว้นั้น จะเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการให้โอกาสและการช่วยเหลือคนอื่น แนวทางการสื่อสารกับบุคคลอื่น กางวางแผน และการมีระเบียบวินัย จากหลักการรวมกลุ่ม BNI คือ “การให้” ซึ่ง การที่จะให้คนอื่นได้นั้น จะต้องพัฒนาที่ตนเองก่อนให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหากพูดในหลักการทางจิตวิทยา “การให้” จะต้องเกิดจากความชอบที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่เราถ่ายทอด และในที่สุดก็จะทำให้ผู้ให้สามารถเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก BNI จะต้องมีความมุ่งมั่น ทัศนะคติบวก และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเป็นผู้นำ และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการให้

 

 

คุณ หฤษฎ์ ตัณฑยรรยง (แอ๊นท์)

ประธานกลุ่ม BNI Ivory Chapter

 
 

BNI Ivory TEAM MEMBER

 บริษัท อันนิกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไทยมีดี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท สยามโกอินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

 

บริษัท Financial Link

Our Partner

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**